ງວດປະຈຳວັນທີ່ :
ອອກຜົນລາງວັນ
ເລກ 5 ໂຕ
3 ໂຕເທິ່ງ
2 ໂຕເທິ່ງ
2 ໂຕລຸ່ມ
ເລກ 4 ໂຕ
3 ໂຕເທິ່ງ
2 ໂຕເທິ່ງ
ໂຕລຸ່ມ
-
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ